Gebruik van deze website

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op website www.olympischstadion.nl, in beheer bij en eigendom van Stichting Exploitatie Olympisch Stadion te Amsterdam, Nederland. Wij verzoeken u deze disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze disclaimer prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten. Stichting Exploitatie Olympisch Stadion Amsterdam spant zich in om de aangeboden informatie deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties. 

Informatie van derden, producten en diensten

Het gebruik van hyperlinks naar websites van derden dienen ter informatie en gebruik van deze hyperlinks is volledig voor eigen risico. Stichting Exploitatie Olympisch Stadion Amsterdam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. 

Gebruik van deze internetsite en intellectuele eigendomsrechten

Het is niet toegestaan om afbeeldingen, nieuws of informatie van deze site over te nemen zonder toestemming van het Olympisch Stadion. Stuur een e-mail voor meer informatie of verzoek tot toestemming. 

Stichting Exploitatie Olympisch Stadion Amsterdam behoudt alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's), tenzij anders aangegeven. 

Stichting Exploitatie Olympisch Stadion Amsterdam verklaart dat deze website zorgvuldig en nauwkeurig is samengesteld, echter kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie. Stichting Exploitatie Olympisch Stadion Amsterdam aanvaardt dan ook geen enkele schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd op deze informatie. 

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen

Stichting Exploitatie Olympisch Stadion Amsterdam behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Meer informatie over Stichting Exploitatie Olympisch Stadion Amsterdam: office@olympischstadion.nl.