1. Deze actievoorwaarden (hierna: “de Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de door het Olympisch Stadion georganiseerde actie WIN 2x2 TICKETS VOOR THE BEST OF DE AMSTERDAMSE ZOMER (hierna: de Actie).
2.     De Actie loopt van 7 juni 2022 tot en met 28 juni 2022 (hierna: de Actieperiode).
3.     Deelname en prijs innen is toegestaan vanaf 18 jaar en enkel voor ingezetene in Nederland.
4.     Op basis van een trekking wordt uit de groep van deelnemers 2 winnaars gekozen.
5.     Deelname is mogelijk het spel te spelen en het gegevensformulier in te vullen. 
6.     Een deelnemer mag 1 keer (één x) deelnemen aan de actie.
7.     De deelnemers maken kans op: 2 x 2 tickets voor the best of de Amsterdamse Zomer (2 juli 2022)
8.     De prijs wordt middels een trekking bepaald op 29 juni 2022.
9.    De prijs en/of eventuele restwaarde is niet inwisselbaar tegen contanten en/of andere prijzen.
10.  De winnaar mag niet iemand anders in zijn plaats stellen om de prijs te innen.
11.  Indien blijkt dat de opgegeven gegevens van een deelnemer incorrect zijn, heeft het Olympisch Stadion Amsterdam het recht om de desbetreffende deelnemer van deelname aan de Actie uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op het innen van de prijs te laten vervallen.
12.  In geval van een redelijk vermoeden van onrechtmatige beïnvloeding van de Actie, misbruik of fraude behoud het Olympisch Stadion Amsterdam zich het recht voor om deelnames of deelnemers aan de Actie te weigeren of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.
13.  Bij deelname aan de actie kunnen de namen en/of foto’s/opnames van winnaars worden gebruikt bij promotionele activiteiten in relatie tot de Actie. Zij hebben in geen geval recht op enige (financiële) vergoeding.
14.  Het Olympisch Stadion Amsterdam is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze Actie.
15.  Alle intellectuele eigendom omtrent teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie omtrent deze Actie, komen toe aan Olympisch Stadion Amsterdam.
16.  In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist het Olympisch Stadion Amsterdam.